Työmaahävikki kuriin teknisellä valvonnalla ja henkilötunnisteilla

Fidera ID henkilövalvonta
Alueelle sijoitettujen lukijoiden ja kameroiden avulla voidaan tunnistaa työmaalle esimerkiksi luvattomasti tavaroita siirtävät henkilöt.

Kauppakamarin tekemän selvityksen mukaan työmaahävikki on suurinta rakennusalalla. Murrot, varkaudet ja ilkivallanteot ovat rakennusalalla muita toimialoja yleisimpiä. Rakennusalalla on suuri tarve kehittää keinoja, jotka pienentävät hävikistä aiheutuvia kustannuksia ja parantavat liiketoiminnan kannattavuutta. Fidera ID -palvelu tarjoaa työmaiden ja niiden suojaamiseen taloudellisen ja skaalautuvan ratkaisun.

Työmaavarkauksia jätetään ilmoittamatta poliisille ja vakuutusyhtiöille

Eero Seppä toteaa YIT:lle tekemässään opinnäytetyössään, että rakennustyömailta tapahtuvien varkauksien kokonaismäärää on vaikea arvioida, koska yhtiöt jättävät varkauksia raportoimatta. Rikosilmoituksen tekoon kuluva aika tai vakuutuksesta suuren omavastuuosuuden takia saatu pieni korvausmäärä aiheuttaa sen, että varkauksien aiheuttama työmaahävikki jää rakennusyhtiöiden kustannettavaksi.

Työmaiden ja niiden suojaamiseen liittyville palveluille ja ratkaisuille on kysyntää. Sepän mukaan osa varkauksista on ulkopuolisten tekijöiden tekemää, mutta myös sisäiset toimijat, muut urakoitsijat tai henkilökunta, saattaa syyllistyä varkauksiin.

Keskeistä tavaroiden suojaamisessa on tunnistaa työkalut, jotka ovat anastuksen kohteina. Sepän mukaan mitä arvokkaampi, helpommin jälleenmyytävä, kätkettävä ja siirrettävä tavara, sitä houkuttelevampi se on varkaille.

Varkauksia suurempi ongelma on tavaroiden katoaminen

Fidera ID tuotesuojauksen avulla hävikille altteimmat tavarat voidaan merkitä etäseurattavin tunnistein. Tunnisteisiin voidaan kytkeä henkilöseurantatasolla sääntöjä, jotka aiheuttavat hälytyksen, kun henkilö, jolla ei ole tavaransiirtoon tarvittavaa oikeutta, yrittää siirtää sitä vaikkapa pois säilytystiloista.

Hälytys voi laueta myös, kun merkittyä laitetta ollaan siirtämässä pois rakennustyömaalta. Myöhemmin kameratunnisteiden avulla voidaan selvittää, kuka tavaran on työmaalta siirtänyt.

Siirtäminen ei aina liity varkauteen. Sepän mukaan työmaiden välillä kulkee usein tavaraa. Joltain työmaalta kadonneeksi ilmaantunut tavara saattaa putkahtaa esiin toiselta työmaalta pitkänkin ajan kuluttua. Nykyaikainen tavaraseuranta, jonka Fidera ID palvelut mahdollistavat, helpottaa tavaranseurantaa myös tästä näkökulmasta tarkasteltuna.

Sepän haastattelemat rakennusalan asiantuntijat kertoivatkin, että varkauksia suurempi ongelma hävikin kannalta oli, että kalustoa oli kadoksissa ja niiden etsimiseen joudutaan käyttämään paljon aikaa. Fidera ID-palveluiden mahdollistama ajantasainen varastonhallinta ja tavaranseuranta ratkaisee näitäkin ongelmia.

Fidera tavarahallintaKuva: Seppä (2008) Varastettujen ja kadoksissa olevien tavaroiden osuus työmaiden kalustosta.

Pientavara katoaa herkimmin, isojen laitevarkauksien takana ammattilaisliigat

Eero Sepän YIT:lle tekemän selvityksen mukaan työmaan varastetuimpia kalusteita olivat kulmahiomakoneet, porat ja poravasarat. Lisäksi jatkojohtojen ja valonheittimien hävikki työmailta oli poikkeuksellisen suurta.

Fidera työmaahävikki
Kuva: Eero Seppä (2008) työmaalta kadonneiden tavaroiden jakauma.

Isompaa kalustoa varastettiin harvemmin. Työmaiden kalustovarkaudet vaikuttivat Sepän mielestä ammattirikollisten tekemiltä. Tämä näkyi samalla alueella tehtyinä useamman työmaan sarjamaisina varkauksina. Rikokset tapahtuivat yleisimmin ilta- tai yöaikaan sekä syrjäisillä työmailla.

Seppä kertoo, että varkauksien kasvattua räjähdysmäisesti 1990-luvun puolivälissä, monet rakennusliikkeet jättivät vakuuttamatta alle 2000 euron arvoisen kaluston. Pienkaluston hävikki jää rakennusliikkeiden maksettavaksi. Mikäli vuokrakalustoa joutuu anastetuksi, häviksi voidaan laskea myös olemattomista laitteista maksettu ”haamuvuokra”.

Varkauksien välilliset kustannukset tavara-arvoa suuremmat

Seppä arvioi – mielestään alakanttiin – YIT:n työmailla vuoden aikana varastettujen tavaroiden rahalliseksi arvoksi (vuonna 2008) noin 100.000 euroa.

Rahallinen arvo on kuitenkin pieni, kun tarkastellaan varkauksien aiheuttamia välillisiä kustannuksia. Seppä vertaa varkaushävikin rahallista arvoa jäävuoreen, josta nähdään vain huippu ja jonka suurin osa on pinnan alla näkymättömissä.

Työmaahävikki kuriin teknistävalvontaa ja kulunvalvontaa tehostamalla

Sepän YIT:lle laatima opinnäytetyö ilmestyi vuonna 2008, mutta sen esiin nostamat asiat ovat edelleen ajankohtaisia rakennustyömailla. Mutta toisin kuin vuonna 2008, meillä on nyt tarjolla teknisiä ratkaisuja kaikkiin Sepän esittämiin ongelmiin.

Fidera ID:n palveluinfrastruktuuri tarjoaa objektiivisesti tarkasteltuna ratkaisun kaikkiin Sepän tutkimuksessaan esittämiin kehittämiskohteisiin. Fideran täysin automatisoitu henkilö- ja kulunvalvontajärjestelmä kytkettynä tavaravalvontaan ja videomonitorointiin tekee hävikin minimoimisen mahdolliseksi.

Sepän mukaan työmaahävikkiä voidaan ehkäistä ja rikosten torjuntaa parantaa seuraavilla keinoilla:

  • kehittämällä teknistä valvontaa
  • monipuolistamalla vartiointipalveluita
  • kehittämällä pienkaluston hallintaa
  • varautumalla omaisuusrikoksiin
  • tehostamalla henkilötunnisteiden käyttöä ja kulunvalvontaa työmailla

Lisätietoja Fideran tarjoamista ratkaisuista työmaahävikin pienentämiseksi saat soittamalla Fideran palvelunumeroon 0207  199580.