Tilaajavastuulaki torjuu harmaata taloutta

Tilaajavastuulaki on huomioitu Fideran palveluissa. Fidera Oy:n henkilövalvonta— ja kulunvalvonta —palvelut on integroitu kattavasti Suomen Tilaajavastuu Oy:n palveluihin ja ilmoitin.fi -palveluun. Valtti-kortin käyttäjä voi saada kaikki etäluettavan kulunvalvonnan edut valitsemalla Fideran Tilaajavastuu-kumppanikseen.

Tiukennettu tilaajavastuulaki on ollut käytössä vähän yli vuoden. Laki otettiin käyttöön 1.9.2015. Uuden lain myötä laiminlyöntimaksuja on sovellettu kaikkiin tilaajavastuulain alaisiin sopimuksiin. Voimassa olevien laiminlyöntimaksujen enimmäismäärä on 20 000 euroa ja korotettu maksu on 65 000 euroa.Merkittävä muutos uudessa laissa on rakennusalan painostuksesta lakiin kirjattu säädös, jonka mukaan tilaajalla on jatkuva velvoite varmistua siitä, että sopimuskumppanin ulkomailta lähetetyillä työntekijöillä on voimassa olevat todistukset sosiaaliturvan määräytymisestä. Sopimuspuolen on toimitettava tilaajalle selvitys sosiaaliturvan määräytymisestä ennen työn aloittamista. Tilaajalle voidaan määrätä laiminlyöntimaksu tämän velvoitteen rikkomisesta.

Rakennusalan tilaajavastuuvalvonta on parantanut tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuden noudattamista. Viime vuosina selvitysvelvollisuutta on noudatettu aluehallintovirastojen raporttien perusteella selvästi alkuvuosia paremmin kaiken kokoisissa yrityksissä.

Tilaajavastulaki estää harmaata taloutta
Tilaajavastuulaki säädettiin torjumaan harmaata taloutta työmailla.

Laiminlyöntimaksuista 3 miljoonaa euroa ensimmäisinä vuosina

Alkuperäinen tilaajavastuulaki astui voimaan vuonna 2007. Sen tavoitteena on ollut torjua harmaata taloutta sekä edistää rakennusalan tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Rakennuslehden kirjoittaa, että rakennusalalle tehtiin yhteensä 4408 tilaajavastuutarkastusta vuosien 2007 ja 2014 välisenä aikana. Tarkastuksista peräti 784 eli noin 18 prosenttia johti laiminlyöntimaksuprosessiin. Näistä noin kahdessa kolmasosassa määrättiin laiminlyöntimaksu. Laiminlyöntimaksujen yhteenlaskettu arvo oli vajaa kolme miljoonaa euroa.

Tehostunut raportointi on lisännyt rakennusprojektien läpinäkyvyyttä ja yritykset ovat voineet entistä paremmin olla rakennusurakoiden tarjoamisissa samalla viivalla.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan lakiuudistus paransi velvoitteistaan huolehtivien yritysten kilpailunedellytyksiä, edisti sekä työntekijöiden työehtojen toteutumista että työntekijöiden sosiaaliturvan asianmukaista järjestämistä.

Tilaajavastuulaki pähkinänkuoressa

Tilaajavastuulakiin, virallisesti laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä, on tehty kaksi merkittävää tiukennusta lain säätämisen jälkeen, vuosina 2012 ja 2015. Tilaajan on lain mukaan pyydettävä ja alihankkijan annettava laissa luetellut selvitykset toiminnastaan.

Tilaajan täytyy lain mukaan pyytää ja urakoitsijan täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat tiedot ja selvitykset, jotka saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja:

  • Selvitys kuulumisesta ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • Kaupparekisteriote
  • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty
  • Todistukset eläkevakuutuksista ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen tehdystä maksusopimuksesta
  • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • Tapaturmavakuutustodistus

Tilaajan velvollisuutena on tarkistaa nämä tiedot ja selvitykset ennen sopimuksen tekemistä. Jos alihankkijan asiat ovat kunnossa, hänen kanssaan voidaan allekirjoittaa sopimus. Tarkistetut selvitykset on talletettava kahdeksi vuodeksi. Aika lasketaan sovitun työn päättymisestä.

Fidera tarjoaa ainoana automaattisen tilaajavastuu- ja työmaaseurannan ilman kirjautumisia

Fidera Oy:n henkilövalvonta— ja kulunvalvonta —palvelut on integroitu kattavasti Suomen Tilaajavastuu Oy:n palveluihin. Valtti-kortin käyttäjä voi saada kaikki etäluettavan kulunvalvonnan edut valitsemalla Fideran Tilaajavastuu-kumppanikseen. Fidera ID -palvelun käyttöönoton jälkeen fyysinen kirjautuminen leimauslaitteille ei ole enää tarpeen vaan järjestelmä etälukee henkilöt sekä sisään että ulos työmaalta automaattisesti.

Fidera ID mahdollistaa ainoana palveluna Suomessa automaattisen työmaaseurannan. Sen avulla voidaan tunnistaa myös tunnisteettomia tai tilaajavastuulain vastaisesti työmaalla oleskelevia henkilöitä suurestakin määrästä työntekijöitä. Fideran automatisoitu videovalvontaan kytketty kulunvalvonta huomaa heti normaalista poikkeavat tilanteet, joten tilaajavastuulain vastaisiin tilanteisiin voidaan puuttua välittömästi.

Fidera ID:n kautta voit lähettää työaikatiedot myös suoraan verottajalle ilmoitin.fi -palvelun kautta. Työntekijöiden ja alihankkijoiden tunnistaminen tapahtuu automatisoidusti etäluettavan tunnisteen avulla ja palvelu tarkistaa samalla henkilön voimassa olevat luvat ja Valtti-kortin olemassaolon.

Järjestelmä hälyttää, mikäli henkilön tiedoissa on jotain epäselvää tai tunnistautumista ei ole tehty. Tunnistautumistilanteesta on mahdollista saada siihen linkitetty video, mikäli tilanteessa on ollut jotain epäselvää.

Palveluihin optiona liitettävä käsiskanneri tarjoaa mahdollisuuden valvoa työmaalla olevia henkilöitä mobiilisti ja paikan päällä.